Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

BPW Kraatz Oy

Ruukinmestarintie 9, 02330 Espoo

Y-tunnus 0104505-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Heini Nyman | heini.nyman@kraatz.fi

Rekisterin nimi

BPW Kraatz Oy Verkkokurssiasiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella. Palvelu edellyttää toimiakseen tiettyjä henkilötietoja, kuten sähköpostiosoite ja nimi. Suostumus voidaan koska tahansa peruuttaa, jolloin käyttäjä (rekisteröity) menettää oikeudet palveluun.

Henkilötietojen käsittelyn ja asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään BPW Kraatz Oy:n koulutuspalveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Henkilöllä tai heidän työnantajayrityksellään on tai on ollut asiakassuhde yrityksen kanssa.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja ammatti
  • työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus, sekä yhteys- ja laskutustiedot
  • sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asiallisen yhteyteen liittyvät tiedot sekä tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
  • verkkokurssien opiskelijatietoja kuten kurssimäärät, arvosanat, tehtävätiedot ja muut mahdolliset opiskelijoiden itse kirjaamat tiedot. Lisäksi järjestelmä tallentaa lokitietoja sekä opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja.

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun kuin tässä selosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen. Asiakastietojen hallinnassa käytettävien yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot. Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta. Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja.